Tag: ความเห็นอกเห็นใจ

สร้างความไว้วางใจด้วยการเป็นผู้นำที่เห็นอกเห็นใจผู้ตาม

ทุกคนอาจได้รับโอกาสให้เป็นผู้นำ แต่การเป็นผู้นำตัวจริงที่ได้รับความไว้วางใจและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุดได้นั้น คุณต้องให้ความสำคัญผู้ตามเหนือสิ่งอื่นใด